Få tilbud om forsikring!
ring oss
91 64 89 70


Entreprenørforsikring

Prosjekt- og Entreprenørforsikring

Pass på dine økonomiske interesser frem til overtagelse. Med prosjektforsikring forsikrer du din del av entreprisen som f.eks medgått materiell og timeverk. Pareto anbefaler alle bedrifter som har prosjekter å tegne denne forsikringen!

 

VI TILBYR TO AVTALETYPER:

 • Enkeltforsikring – forsikring av ett enkeltstående prosjekt.
 • Årsavtale – tar utgangspunkt i forsikredes prosjektrelaterte omsetning og størrelse på prosjekter.

Forsikringen gjelder på 1. risiko. Forsikringen gjelder på steder innen Norden hvor medlemmet (sikrede) utfører arbeidet.

 

FORSIKRINGEN OMFATTER BLANT ANNET FØLGENDE:

 • Bygge-, installasjons-, monterings- og anleggsarbeid.
 • Materialer og utstyr som skal inngå i bygget / anlegget og ting som leveres og bekostes av byggherren
 • Utgifter til riving, rydding og bortkjøring av verdiløse rester av skadde ting med inntil 20% av entreprisen max kr. 3.000.000
 • Påløpne merutgifter på grunn av prisstigning begrenset til 20% av erstatningen for hver skadet ting
 • Lagring og destruksjon av miljøfiendtlige rester av forsikrede ting med inntil 20% av forsikringssummen for ting på forsikringsstedet, max kr. 3.000.000
 • Merkostnader som følge av forsering med 20% av forsikringssummen for de skade ting, max kr. 500.000
 • Rekonstruksjon av arkiver, yrkestegninger, datafiler m.v. med inntil kr. 3.000.000
 • Påbud fra offentlige myndigheter

Utover standard dekninger og forsikringssummer kan det tegnes utvidelser og andre relevante dekninger:

 • Egne materialer, boder, brakker, kontorutstyr, verktøy med transport.

 

Den avtalte egenandelen vil bli trukket fra erstatningsoppgjøret.

For fullstendig oversikt se forsikringsvilkårene.

NB! Ved skade er det den enkelte bedrifts poliser og vilkår som gjelder!

 

 KONTAKT PARETO FOR ET GODT TILBUD!