Få tilbud om forsikring!
ring oss
91 64 89 70


Yrkesskadeforsikring

YRKESSKADE

Yrkesskadeforsikringen er lovbestemt og må omfatte alle ansatte i bedriften.
Forsikringen gir erstatning for skade/sykdom som påføres arbeidstakeren under utøvelse av sitt arbeid, i arbeidstiden og på arbeidsstedet.
Hvilke sykdommer som godkjennes som yrkessykdommer er lovregulert. Belastningslidelser i muskel/skjelettsystemet regnes ikke som yrkesskade eller yrkessykdom. Det samme gjelder lidelser som har utviklet seg som følge av psykiske påkjenninger eller belastninger over tid.

Forsikringen er utvidet til å gjelde reiser direkte mellom hjem og arbeidsstedet og invaliditet/mènskader fra 1-14,99%. Uten denne utvidelsen ville man ikke fått erststatning ved f.eks avkappet finger.

 

MEDISINSK INVALIDITET

Mènerstatning opptil 4,5G avhengig av medisinsk invaliditetsgrad. Dersom skadelidte er yngre enn 45 år, økes erstatningen. Er skadelidte eldre enn 46 år, reduseres erstatningen (2% pr. år, dog skal erstatningen minimum utgjøre 50% av grunnerstatningen). Ved yrkesskade/-sykdom ytes erstatning fra og med 15% medisinsk invaliditet.

 

ERVERVSUFØRHET 

Fremtidige inntektstap ytes dersom den ansatte helt eller delvis får et varig tap av evnen til inntektsbringende arbeid. Erstatningen er avhengig av alder og inntekt på skadetidspunktet og vil ved 100% ervervsuførhet ligge mellom 22G - 30G.
For hvert år den forsikrede er eldre enn 46 år, avtrappes erstatningen med 5% pr. år og forhøyes etter nærmere regler for hvert år den forsikrede er yngre enn 45 år.

 

DØD

Erstatning til ektefelle/samboer er 15G, men erstatningen reduseres med 5% for hvert år avdøde var mer enn 46 år, men likevel ikke mer enn 80%. I tillegg ytes erstatning for begravelseskostnader med 0,5G.
Det gis erstatning til barn med alder 0-19 år ved tap av forsørger. Erstatningen er avhengig av barnets alder og vil beløpe seg til 6,5G pr. barn under 1 år og nedtrappende til 1G pr. barn mellom 18-19 år.
I tillegg gis det erstatning for:

  •  Påførte merutgifter frem til oppgjørstidspunktet.
  •  Fremtidige merutgifter.
  •  Tapt inntekt frem til oppgjørstidspunktet.
 

MEDISINSK INVALIDITET

ERVERVSUFØRHET

DØD

ULYKKE

SYKDOM

ULYKKE

SYKDOM

ULYKKE

SYKDOM

Yrke

Fritid

Yrke

Fritid

Yrke

Fritid

Yrke

Fritid

Yrke

Fritid

Yrke

Fritid

Lov om yrkesskade-/sykdom

4,5G

 

4,5G

 

22-30G

 

22-30G

 

15G 6,5G 0,5G

 

15G 6,5G 0,5G

 

 

Ta kontakt med Pareto for et godt tilbud for deg og dine ansatte!