Få tilbud om forsikring!
ring oss
91 64 89 70
Pensjonsforsikring

Pensjonsforsikring OTP ( Obligatorisk Tjenestepensjon)


Pensjon trenger ikke være dørgende kjedelig!

De aller færreste kjenner til hvordan den økonomiske hverdagen kan bli seende ut når man ikke lenger får utbetalt lønn, men pensjon.

Planlegg for morgendagen! Ta kontakt med Pareto idag for en prat om hva vi kan gjøre med pensjonsløsningen til din trevarebedrift!

 

 

 

 

 Info om pensjonsløsningen:

 

Pensjonsgrunnlag

Lønn opp til12 G utgjør pensjonsgrunnlaget. 

Pensjonsalder

Pensjonsalder er 67 år. (Anledning til å ta ut fra 62 år, men det er 67 år som brukes i alle prognoser).

Alderspensjon

Pensjonsordningen skal gi deg et tillegg til folketrygden ved at din arbeidsgiver innbetaler et månedlig innskudd.
Innskuddet beregnes av pensjonsgrunnlaget og er summen av:

2 % av lønn mellom 1G og 6G

2 % av lønn mellom 6G og 12G

Andre satser kan selvfølgelig avtales, men dette er et minimum.

Innskuddet settes hver måned inn på din egen konto i pensjonsordningen.

 

Sparebank1

Ved (etter) innmelding sender Sparebank1 deg forsikringsbevis og informasjon om innskuddspensjonen.  Det vil her være en beskrivelse av hvordan du kan få tilgang til Nettløsningen. På Nettløsningen vil du til en hver tid ha innsyn i hva som er innbetalt og hvilken verdiutvikling pensjonsmidlene har.  Innen for rammene din arbeidsgiver har fastsatt i sin avtale med Sparebank1, kan du også endre investeringsvalg. Det påløper ingen administrative kostnader ved fondsbytte, uansett hvor ofte man bytter.

Det er total kapital ved pensjoneringstidspunktet (67 år?) og lengden på utbetalingsperioden som avgjør størrelsen på alderspensjonen.  Denne er avhengig av årlige innskudd og den avkastning du har oppnådd.  All avkastning tilføres din konto og beskattes ikke i spareperioden.

(Ved 67 år)
Du kan selv fritt bestemme når du vil ta ut pensjonen mellom fylte 62 og 75 år. Du kan kombinere arbeid og pensjonsinntekt (men et krav om at pensjonen må utbetale minimum 20% av G).

Pensjonen skal utbetales helt til fylte 77 år og eller i 10 år.  

Dersom du faller fra før all pensjonskapital er utbetalt, vil total kapital bli utbetalt etter følgende regler:

  • Barnepensjon til 21 år, inntil 1G pr. år (månedlig utbetaling)
  • Ektefelle-/registrert partner/samboerpensjon med utbetaling i minimum 10 år (månedlig utbetaling)
  • Utbetaling til dødsboet (ubetaling av engangsbeløp)

Inkludert betalingsfritak / Innskuddsfritak ved sykdom utover 12 mnd. sammenhengende sykefravær.

 

 Risikopensjon tilknyttet innskuddspensjon

( Ikke obligatorisk/ frivillig dekning)

For å kunne oppnå full risikopensjon/fulle risikopensjoner, må du ved opptak i forsikringen ha minimum 30 år frem til pensjonsalder 67 år.  Dersom antall år er under 30 år, avkortes pensjonen tilsvarende.

 

Uførepensjon

 

Uførepensjonen blir utbetalt når du har vært minst 20 % arbeidsufør i 12 måneder,
likevel tidligst fra det tidspunkt attførings- eller rehabiliteringspenger opphører. Størrelse på uførepensjonen ved 100 % arbeidsuførhet tilsvarer ca. 66 % av pensjonsgrunnlaget, inklusiv en antatt beregnet ytelse fra folketrygden. Dette gjelder ved 100 % uførhet. Pensjonen avkortes i forhold til uføregrad.

Rett til uførepensjon faller bort hvis du blir ufør innen 2 år etter innmelding, og uførheten skyldes sykdom eller lyte som du hadde på innmeldingstidspunktet og som det må antas at du kjente til. Dette gjelder også ved økning av forsikringssummer som følge av endringer i pensjonsordningen, men unntaket gjelder da kun for den del av forsikringen som representerer økningen.  Det anbefales at du tar kontakt med personalansvarlig dersom du er usikker på om du er forsikret ved uførhet.

Beregnet ytelse fra folketrygden. Dette gjelder ved 100 % uførhet. Pensjonen avkortes i forhold til uføregrad.