Få tilbud om forsikring!
ring oss
91 64 89 70
Personforsikring

Yrkesskadeforsikring, Fritidsulykkesforsikring og Gruppelivsforsikring.


På jobben:


Yrkesskadeforsikring

Skade som følge av yrkesulykker eller yrkessykdom

 

Erstatning

Tilfaller

Forsikringssum

Mènerstatning

Ansatte

4,5G

Ervervsmessig uførhet

Ansatte

22-30G

Dødsfallserstatning

Ektefelle/samboer
Barn
Begravelsesstønad

15G
6,5G pr. barn under 20 år
0,5G

 

Forsikringssummen for invaliditet og uførhet er gradert i forhold til grad av henholdsvis invaliditet og uførhet.
Forsikringssummen for samtlige erstatninger er avhenging av alder på den skadede. Ved yrkesskade tilkommer også erstatning for utgifter og lidt inntektstap i forbindelse med skaden. Forsikringen dekker også reisetiden til og fra jobben.
Vilkåret gir komplett oversikt over ytelser ved skade.

 

I fritiden:


Fritidsulykkesforsikring

 

Erstatning

Tilfaller

Forsikringssum

Mènerstatning

Ansatte

4,5G ved 100% invaliditet

Ervervsmessig uførhet

Ansatte

22-30G

Dødsfallserstatning

Ektefelle/samboer
Barn
Begravelsesstønad

15G
6,5G pr. barn under 20 år
0,5G

 

Forsikringssummene beregnes tilsvarende yrkesskade.

 

Dødsfall uansett årsak:

 

Gruppelivsforsikring

 

Erstatning

Tilfaller

Forsikringssum

Død uansett årsak

Ektefelle/Samboer*

Eksempelvis 10G fast sum

 

* Medlemmene kan tegne gruppelivsforsikring, der forsikringssummen tilfaller ektefelle eller samboer, eller den begunstigelsesrekkefølge som fremkommer av vilkårene.